Otagai ni rei 御互いに礼
Otagai ni rei
Bowing to each other

 

Nakamura Tadashi, Karate: Technique and Spirit