Hiza Age no Undō
膝揚げの運動
Knee-raise Exercise

hiza age no undou yoi.jpg

Yōi

hiza age no undou 1.jpg