Mawashi Geri no Undō
回し蹴りの運動
Roundhouse Kick Exercise

mawashi geri no undou youi.jpg
mawashi geri no undou front view.jpg

Yōi