Shinkokyū no Undō
深呼吸の運動
Deep breathing exercise

shin kokyuu no undou 2.jpg
shin kokyuu no undou 1.jpg
shin kokyuu no undou 2.jpg

Yōi