Shōmen Tsuki
正面突き
Front thrust

shoumen zuki Seibukan.jpg

Shōmen tsuki yōi