top of page

Yon Kai Uchi
四回打ち
Four strikes

bottom of page